Philippines

PAK! Pak! is an onomatopoeia which imitates the sound of impact.